پوستر فارسی

پوستر انگلیسی

نکته مهم: دبیرخانه همایش امکانات چاپ پوستر را ندارد، لذا پوستر خود را چاپ کرده و همراه خود بیاورید.

 

نمونه فایل ارائه شفاهی فارسی

نمونه فایل ارائه شفاهی انگلیسی