اعضای کمیته علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مسئولیت

1

آقای دکتر حامد احمدی

تربیت مدرس

دبیر کمیته علمی

2

آقای دکتر بهروز آرزو

صنعتی امیرکبیر

 

3

آقای دکتر کارن ابری نیا

تهران

 

4

آقای دکتر اکبر ابوترابی

Kingston (انگلستان)

 

5

آقای دکتر طاهر ازدست

ارومیه

 

6

آقای دکتر الیاسی

صنعتی نوشیروانی بابل

 

7

آقای دکتر احمد باقری

گیلان

 

8

آقای دکتر امیرحسین بهروش

تربیت مدرس

 

9

آقای دکتر پاک

همدان

 

10

آقای دکتر علیرضا توکل پور

صنعتی شیراز

 

11

آقای دکتر چیذری

Brunel (انگلستان)

 

12

آقای دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

سمنان

 

13

آقای دکتر محمد حسین پور

شهید رجایی

 

14

آقای دکتر صادق رحمتی

علوم و تحقیقات

عضو هیئت مدیره انجمن

15

آقای دکتر رزم خواه

Coventry (انگلستان)

 

16

آقای دکتر رضایی آشتیانی

صنعتی اراک

 

17

آقای دکتر محمد ریاحی

علم و صنعت

 

18

آقای دکتر سیدحسین سیدکاشی

بیرجند

 

19

آقای دکتر محمود مهرداد شکریه

علم و صنعت

 

20

آقای دکتر محمدحسین صادقی

تربیت مدرس

 

21

خانم دکتر نیاز عبدالرحیم

Rochester (امریکا)

 

22

آقای دکتر روح ا... عزیزی تفتی

یزد

 

23

آقای دکتر محمود فرزین

صنعتی اصفهان

 

24

آقای دکتر قاسم نژاد

Cranfield (انگلستان)

 

25

آقای دکتر غلامحسین لیاقت

تربیت مدرس

رئیس هیئت مدیره انجمن

26

آقای دکتر حسن مسلمی نائینی

تربیت مدرس

عضو هیئت مدیره انجمن

27

آقای دکتر بهنام معتکف ایمانی

فردوسی مشهد

 

28

آقای دکتر محمود ممیوند

Boise State (امریکا)

 

29

آقای دکتر محمدرضا موحدی

صنعتی شریف

 

30

آقای دکتر هادوی نیا

Kingston (انگلستان)

 

31

آقای دکتر همتی

هرمزگان

 

32

آقای دکتر فرهنگ هنرور

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

33

آقای دکتر مدبری فر

اراک

 

34

آقای دکتر محمد حسین پل

تفرش