اعضای شورای مرکزی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

1

آقای دکتر غلامحسین لیاقت

تربیت مدرس

(رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید)

(دبیر همایش)

2

آقای دکتر حسن مسلمی نائینی

تربیت مدرس

(عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید)

3

آقای دکتر صادق رحمتی

علوم و تحقیقات

(عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید)

(دبیر کمیته کارگاه ها و نمایشگاه)

4

آقای دکتر کارن ابری نیا

تهران

5

آقای دکتر طاهر ازدست

ارومیه

6

آقای دکتر الیاسی

صنعتی نوشیروانی بابل

7

آقای دکتر باقری

گیلان

8

آقای دکتر پاک

همدان

9

آقای دکتر علیرضا توکل پور

صنعتی شیراز

10

آقای دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

سمنان

11

آقای دکتر محمد حسین پور

شهید رجایی

12

آقای دکتر رضایی آشتیانی

صنعتی اراک

13

آقای دکتر محمد ریاحی

علم و صنعت

14

آقای دکتر سیدحسین سیدکاشی

بیرجند

15

آقای دکتر روح ا... عزیزی تفتی

یزد

16

آقای دکتر محمود فرزین

صنعتی اصفهان

17

آقای دکتر کرفی

تربیت مدرس

18

آقای دکتر بهنام معتکف ایمانی

فردوسی مشهد

19

آقای دکتر محمدرضا موحدی

صنعتی شریف

20

آقای دکتر همتی

هرمزگان

21

آقای دکتر فرهنگ هنرور

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 22

 آقای دکتر مدبری فر

 اراک