در اولین مرحله از پژوهشگران خواسته شده است تا یافته ­های خود را به صورت مختصر و مفید در 4 الی 6 صفحه ارائه دهند. برای دریافت فایل الگوی نگارش روی "الگوی نگارش مقاله" کلیک کنید. 

دبیرخانه کنفرانس از بررسی مقالاتی که مطابق این دستورالعمل تهیه نشده باشند (مانند عدم رعایت ساختار تعیین شده یا تعداد صفحات)، معذور است. مقالات باید با فرمت docx و pdf با درج مشخصات کامل نویسندگان ارسال گردند (توجه شود که ارسال هر دو فایل الزامی است). کلیه مکاتبات بعدی با نویسنده مخاطب انجام خواهد شد.


کلیک کنید:              الگوی نگارش مقاله به زبان فارسی